Disclaimer voor www.cubrasstv.nl

Highnote.tv (Kamer van Koophandel: 68800746), hierna te noemen HN, verleent u hierbij toegang tot www.cubrasstv.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te bekijken. HN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
HN spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HN. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HN.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HN en diens licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HN, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Juridische stappen zullen worden ondernomen indien is vast komen te staan dat de beelden op www.cubrasstv.nl zonder toestemming worden gebruikt dansel illegaal verspreid.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen